Den gudomligt feminina visdomsvägen

Änglakroppens alkemi

 Skyddsängel

Ordet ängel kommer från det grekiska ordet angelos och betyder ”bevingad budbärare” eller sändebud. Änglarnas främsta uppgift är att bära budskap mellan människor och Gud men de tjänar också och tillber Gudomen. Guds änglar är kraftfulla men de är inte jämlika med Gud. Änglarnas storlek är så stor, att avståndet mellan himlen och jorden inte är mer än en ängels handflata.

Såsom förmedlare av gudomliga bud har änglar och gudomar sedan fornminnes tider associerats med de himmelska vandrarna – vårt solsystems planeter – som synes röra sig över himlen. Traditionen har tidigt associerat dubbla kvaliteter hos dessa vandrare; en ljus och en mörk, en mjuk och en hård, en dygd och en last. Människan som mikrokosmos bär deras bägge krafter inom sig, då hon är en reflektion av makrokosmos, varför de planetära krafterna både är transcendenta och immanenta.

Till de sju planetariska krafterna kopplas vardera en ärkeängel och en himmel:

Månen – Gabriel – Första himlen – Schamaym eller Vilon

Merkurius – Rafael – Andra himlen – Raquya

Venus – Haniel – Tredje himlen – Saymym eller Shehaqim

Solen – Mikael – Fjärde himlen – Maoni

Mars – Kamael – Femte himlen – Machon

Jupiter – Sachiel – Sjätte himlen – Zebul

Saturnus – Tzapkiel – Sjunde himlen – Arahol eller Araboth

de fyra ärkeänglarna

Dessa mäktiga väsen kan assistera och hjälpa till med att uppenbara respektive insegel genom att förmedla nycklar till hur man själv kan öppna planeternas sigill. Änglakrafterna kan sökas både inom människans mikrokosmos och åkallas i alltets makrokosmos. För att rena, frigöra, expandera och tända upp de sju inseglen behövs också en förståelse av de krafter som motverkar enheten, såsom Lucifer och hans senare emanation i Samael. Därigenom kan dessa mäktiga energier synas och transformeras, både i det inre och i det yttre, så att motståndarens vredeseld kan brukas i sin omvandlade form till att tända upp de sju planetinseglen.

I det alkemiska arbetet med att tända upp de sju mörka planeterna är de bägge änglar som en gång varit människor också relevanta att fördjupa sig i. De kan ge oss visdom i den alkemiska processen med att skapa en levande sten – den gudomliggjorda människan vilket är målet med uppenbarelsen av de sju inseglen. De bibliska patriarkerna Elia och Henok dog aldrig den vanliga döden enligt traditionen för de hade transfigurerat sina sju sigill till en odödlighetskropp och transformerades till ärkeänglarna Sandalphon och Metatron.

Vi kan arbeta med denna alkemiska tradition genom att först söka knyta ett förbund med vår egen heliga skyddsängel som i sin tur möjliggör ett uppenbarande av de sju planetariska änglakrafterna i både mikro- och makrokosmos. Därefter begynner arbetet med människans transfiguration till att skapa den alkemiska änglakroppen…

I ett fördjupat arbete med de sju inseglens änglar är det också essentiellt att lära känna och utveckla kontakten med graalsänglarna. Dessa änglar har alltid vakat över den ursprungliga helheten i den heliga graalen vilket gör att de transcenderar konflikten mellan mörker och ljus så som den mellan Lucifer och Mikael. Graalsänglarna kan åkallas för avancerat alkemiskt arbete där dualismen i skapelsen övervinns genom ett binärt skapelsesystem. Motsatsen är då fullkomligt medvetandegjord och manifest när den genomlyst dansar med sin partner kring enheten, likt i ett binärt solsystem.

Vägen åter

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv