Den gudomligt feminina visdomsvägen

Månadsarkiv: mars 2018

Innerlighet i passionens tid…

En innerlig bön av Fader vår på Jesus eget tungomål arameiska som minner mig om den ursprungligt goda nyheten som var riktad till alla oavsett kön och samhällsklass! Tänker att passionsdramats mystik förmedlar hemligheternas hemlighet som ligger förborgad i djupet av alla våra stora andliga traditioner och som egentligen bör göras tillgängliga för alla…

Ingen behöver eller bör (vilket annars ofta sker utifrån egots lägre egoistiska perspektiv och maktfullkomlighet) skydda mysteriet för mysteriet skyddar sig självt! Gudomen behöver inte låsas in i dogmatiskt rigida system och än värre är att när man gör det så inverterar den ursprungligt kärleksfulla kraften och visdomen lätt till sin motsats.

Våra stora världsreligioner har alla en vis och kärleksfull profet men när sedan efterföljare ska bygga sina system och regler så låser man lätt in Gudomens uppenbaranden i en alldeles för trång och människoskapad bur så att budskapet och kraften inverteras. Resultatet blir ofta dogmatiskt och i värsta fall fanatiskt.

 mysteriets kärna

Kärleken och Visheten kan inte begränsas och låsas in utan den är en emanerande kraft som söker expansion, utveckling, innerligt och passionerade möten… Så låt oss bygga en Kärlekens och Vishetens Kyrka och Tempel utifrån ett dynamiskt system som tillåter en mångfald av gudomens facetter att komma till utryck och där människan till slut kan få vara den gudomliga avbild hon är! 

Önskar alla som söker och längtar en uppenbarande passionstid där den största gåvan i Gudomens hjärta ges och genomlyser det mänskliga hjärtat! 

 Hemligheternas hemlighet

 

 

MODER VÅR, som är i jorden

Prisat varde ditt namn.

Bjud oss av ditt rike,

Ske din vilja, såsom på jorden så ock i himmelen.

Vår dagliga manna giv oss idag,

Och se oss alltid i vår oskuld,

Såsom ock vi möta andra i deras oskuld.

Och led oss i barmhärtighet och förläna oss din visdom.

Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet.

Amen.

Ur Hjärtats alkemi – den hemliga och uppenbarade läran.  Författare: Alkemiska Akademin

Må den som vill smaka sötman i gudinnans heliggörande återuppståndelseägg!

 Maria Magdalenas heliggörande påskägg

Tempelprästinnan 2018-03-29

Änglakroppens alkemi

 Skyddsängel

Ordet ängel kommer från det grekiska ordet angelos och betyder ”bevingad budbärare” eller sändebud. Änglarnas främsta uppgift är att bära budskap mellan människor och Gud men de tjänar också och tillber Gudomen. Guds änglar är kraftfulla men de är inte jämlika med Gud. Änglarnas storlek är så stor, att avståndet mellan himlen och jorden inte är mer än en ängels handflata.

Såsom förmedlare av gudomliga bud har änglar och gudomar sedan fornminnes tider associerats med de himmelska vandrarna – vårt solsystems planeter – som synes röra sig över himlen. Traditionen har tidigt associerat dubbla kvaliteter hos dessa vandrare; en ljus och en mörk, en mjuk och en hård, en dygd och en last. Människan som mikrokosmos bär deras bägge krafter inom sig, då hon är en reflektion av makrokosmos, varför de planetära krafterna både är transcendenta och immanenta.

Till de sju planetariska krafterna kopplas vardera en ärkeängel och en himmel:

Månen – Gabriel – Första himlen – Schamaym eller Vilon

Merkurius – Rafael – Andra himlen – Raquya

Venus – Haniel – Tredje himlen – Saymym eller Shehaqim

Solen – Mikael – Fjärde himlen – Maoni

Mars – Kamael – Femte himlen – Machon

Jupiter – Sachiel – Sjätte himlen – Zebul

Saturnus – Tzapkiel – Sjunde himlen – Arahol eller Araboth

de fyra ärkeänglarna

Dessa mäktiga väsen kan assistera och hjälpa till med att uppenbara respektive insegel genom att förmedla nycklar till hur man själv kan öppna planeternas sigill. Änglakrafterna kan sökas både inom människans mikrokosmos och åkallas i alltets makrokosmos. För att rena, frigöra, expandera och tända upp de sju inseglen behövs också en förståelse av de krafter som motverkar enheten, såsom Lucifer och hans senare emanation i Samael. Därigenom kan dessa mäktiga energier synas och transformeras, både i det inre och i det yttre, så att motståndarens vredeseld kan brukas i sin omvandlade form till att tända upp de sju planetinseglen.

I det alkemiska arbetet med att tända upp de sju mörka planeterna är de bägge änglar som en gång varit människor också relevanta att fördjupa sig i. De kan ge oss visdom i den alkemiska processen med att skapa en levande sten – den gudomliggjorda människan vilket är målet med uppenbarelsen av de sju inseglen. De bibliska patriarkerna Elia och Henok dog aldrig den vanliga döden enligt traditionen för de hade transfigurerat sina sju sigill till en odödlighetskropp och transformerades till ärkeänglarna Sandalphon och Metatron.

Vi kan arbeta med denna alkemiska tradition genom att först söka knyta ett förbund med vår egen heliga skyddsängel som i sin tur möjliggör ett uppenbarande av de sju planetariska änglakrafterna i både mikro- och makrokosmos. Därefter begynner arbetet med människans transfiguration till att skapa den alkemiska änglakroppen…

I ett fördjupat arbete med de sju inseglens änglar är det också essentiellt att lära känna och utveckla kontakten med graalsänglarna. Dessa änglar har alltid vakat över den ursprungliga helheten i den heliga graalen vilket gör att de transcenderar konflikten mellan mörker och ljus så som den mellan Lucifer och Mikael. Graalsänglarna kan åkallas för avancerat alkemiskt arbete där dualismen i skapelsen övervinns genom ett binärt skapelsesystem. Motsatsen är då fullkomligt medvetandegjord och manifest när den genomlyst dansar med sin partner kring enheten, likt i ett binärt solsystem.

Vägen åter

Facebook
Facebook Pagelike Widget
Arkiv