En innerlig bön av Fader vår på Jesus eget tungomål arameiska som minner mig om den ursprungligt goda nyheten som var riktad till alla oavsett kön och samhällsklass! Tänker att passionsdramats mystik förmedlar hemligheternas hemlighet som ligger förborgad i djupet av alla våra stora andliga traditioner och som egentligen bör göras tillgängliga för alla…

Ingen behöver eller bör (vilket annars ofta sker utifrån egots lägre egoistiska perspektiv och maktfullkomlighet) skydda mysteriet för mysteriet skyddar sig självt! Gudomen behöver inte låsas in i dogmatiskt rigida system och än värre är att när man gör det så inverterar den ursprungligt kärleksfulla kraften och visdomen lätt till sin motsats.

Våra stora världsreligioner har alla en vis och kärleksfull profet men när sedan efterföljare ska bygga sina system och regler så låser man lätt in Gudomens uppenbaranden i en alldeles för trång och människoskapad bur så att budskapet och kraften inverteras. Resultatet blir ofta dogmatiskt och i värsta fall fanatiskt.

 mysteriets kärna

Kärleken och Visheten kan inte begränsas och låsas in utan den är en emanerande kraft som söker expansion, utveckling, innerligt och passionerade möten… Så låt oss bygga en Kärlekens och Vishetens Kyrka och Tempel utifrån ett dynamiskt system som tillåter en mångfald av gudomens facetter att komma till utryck och där människan till slut kan få vara den gudomliga avbild hon är! 

Önskar alla som söker och längtar en uppenbarande passionstid där den största gåvan i Gudomens hjärta ges och genomlyser det mänskliga hjärtat! 

 Hemligheternas hemlighet

 

 

MODER VÅR, som är i jorden

Prisat varde ditt namn.

Bjud oss av ditt rike,

Ske din vilja, såsom på jorden så ock i himmelen.

Vår dagliga manna giv oss idag,

Och se oss alltid i vår oskuld,

Såsom ock vi möta andra i deras oskuld.

Och led oss i barmhärtighet och förläna oss din visdom.

Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet.

Amen.

Ur Hjärtats alkemi – den hemliga och uppenbarade läran.  Författare: Alkemiska Akademin

Må den som vill smaka sötman i gudinnans heliggörande återuppståndelseägg!

 Maria Magdalenas heliggörande påskägg

Tempelprästinnan 2018-03-29

 Skyddsängel

Ordet ängel kommer från det grekiska ordet angelos och betyder ”bevingad budbärare” eller sändebud. Änglarnas främsta uppgift är att bära budskap mellan människor och Gud men de tjänar också och tillber Gudomen. Guds änglar är kraftfulla men de är inte jämlika med Gud. Änglarnas storlek är så stor, att avståndet mellan himlen och jorden inte är mer än en ängels handflata.

Såsom förmedlare av gudomliga bud har änglar och gudomar sedan fornminnes tider associerats med de himmelska vandrarna – vårt solsystems planeter – som synes röra sig över himlen. Traditionen har tidigt associerat dubbla kvaliteter hos dessa vandrare; en ljus och en mörk, en mjuk och en hård, en dygd och en last. Människan som mikrokosmos bär deras bägge krafter inom sig, då hon är en reflektion av makrokosmos, varför de planetära krafterna både är transcendenta och immanenta.

Till de sju planetariska krafterna kopplas vardera en ärkeängel och en himmel:

Månen – Gabriel – Första himlen – Schamaym eller Vilon

Merkurius – Rafael – Andra himlen – Raquya

Venus – Haniel – Tredje himlen – Saymym eller Shehaqim

Solen – Mikael – Fjärde himlen – Maoni

Mars – Kamael – Femte himlen – Machon

Jupiter – Sachiel – Sjätte himlen – Zebul

Saturnus – Tzapkiel – Sjunde himlen – Arahol eller Araboth

de fyra ärkeänglarna

Dessa mäktiga väsen kan assistera och hjälpa till med att uppenbara respektive insegel genom att förmedla nycklar till hur man själv kan öppna planeternas sigill. Änglakrafterna kan sökas både inom människans mikrokosmos och åkallas i alltets makrokosmos. För att rena, frigöra, expandera och tända upp de sju inseglen behövs också en förståelse av de krafter som motverkar enheten, såsom Lucifer och hans senare emanation i Samael. Därigenom kan dessa mäktiga energier synas och transformeras, både i det inre och i det yttre, så att motståndarens vredeseld kan brukas i sin omvandlade form till att tända upp de sju planetinseglen.

I det alkemiska arbetet med att tända upp de sju mörka planeterna är de bägge änglar som en gång varit människor också relevanta att fördjupa sig i. De kan ge oss visdom i den alkemiska processen med att skapa en levande sten – den gudomliggjorda människan vilket är målet med uppenbarelsen av de sju inseglen. De bibliska patriarkerna Elia och Henok dog aldrig den vanliga döden enligt traditionen för de hade transfigurerat sina sju sigill till en odödlighetskropp och transformerades till ärkeänglarna Sandalphon och Metatron.

Vi kan arbeta med denna alkemiska tradition genom att först söka knyta ett förbund med vår egen heliga skyddsängel som i sin tur möjliggör ett uppenbarande av de sju planetariska änglakrafterna i både mikro- och makrokosmos. Därefter begynner arbetet med människans transfiguration till att skapa den alkemiska änglakroppen…

I ett fördjupat arbete med de sju inseglens änglar är det också essentiellt att lära känna och utveckla kontakten med graalsänglarna. Dessa änglar har alltid vakat över den ursprungliga helheten i den heliga graalen vilket gör att de transcenderar konflikten mellan mörker och ljus så som den mellan Lucifer och Mikael. Graalsänglarna kan åkallas för avancerat alkemiskt arbete där dualismen i skapelsen övervinns genom ett binärt skapelsesystem. Motsatsen är då fullkomligt medvetandegjord och manifest när den genomlyst dansar med sin partner kring enheten, likt i ett binärt solsystem.

Vägen åter

 Gudomligt partnerskapSophiatemplet erbjuder en mer personligt anpassad ingång till transformerande arbete med relationer i syfte att lägga grunden till det gudomliga partnerskapet på jorden.
För dig som vill göra ett fördjupat arbete kring heliga relationer på tu man hand med Sophiatemplets översteprästinna, ges framöver en möjlighet att boka in dig på block om vardera 6 tillfällen på en timme och en kvart.

Under dessa konsultationer kommer vi genom aktiv imagination, jungiansk psykologi, alkemiska energiarbeten och praktik av den hemliga läran om de gudomliga paren Maria Magdalena & Jesus, Isis & Osiris m fl kunna transformera blockeringar och förlösa dessa så att din egen alkemiska konung och drottning kan uppenbaras i ditt väsen. När du transformerar ditt inre drama till mer heliga relationer kan detta återspeglas i ditt yttre liv och mission.

Vi kommer lägga stort fokus på att återta projektioner hur jobbigt och smärtsamt det än må vara att se dessa obekväma sidor. På så vis så återtar man både sin kraft och möjlighet att transformera både sig själv och situationen.

Det krävs mod att känna sig själv i djupet och därför förmedlas individuationsprocessen ofta som ett hjälteepos i sagor och legender. Det krävs också kärlek för att kunna omfamna allt det som inte passat in i den gamla jagidentifikationen. I sagor möter vi denna kärlek mellan prinsen och prinsessan som ett uttryck för uppenbarandet, befriandet och föreningen av en transformerad anima och animus. Detta genererar en självkärlek som är förutsättningen för att man fullständigt ska kunna älska andra. Utan självkärlek söker man annars efter den som ska fylla ens tomhet, brister och behov.

Genom individuationsprocessen kan vi återskapa vårt själv och vår inre helhet och bli ett med oss själva. Då kan man möta människor för det de är utan att de hotar ens ego.

Härmed kan arbetet med det alkemiska bröllopet begynna kring ett gudomligt partnerskap som realiserar den mission man har valt att komma till världen för att utföra!

Dessa block om vardera 6 tillfällen är också ett utmärkt komplement till dig som gått, går eller vill gå våra utbildningar för att få möjlghet till ett än mer personligt fördjupat arbete med fokus på gudomligt partnerskap. Dessa sessioner är öppna för alla som vill arbeta med hjärtats visdom och transformera de inre relationerna mellan manligt och kvinnligt så att heliga relationer kan manifesteras i det yttre.
Upplägg:
Bokning av sex konsultationer i första hand på onsdagar. Kvällstid är möjligt. Du kommer att ges uppgifter mellan gångerna. Start från och med den 14 mars och sedan framåt…
Mellan sessionerna är det lagom med 2-4 veckor för eget arbete.

Kostnad: 5400 kr för 6 ggr exklusive moms för företag.

Plats: Gotlandsgatan 74 nb

När det första blocket är fullbordat om sex ggr kan du fortsätta med ytterligar ett block om vi finner det gynnsamt.

För att boka in dig på denna heliggörande process kring hjärtats visdom så maila till: katarina@sophiatemplet.se

Tro, hopp och kärlek,
Katarina Falkenberg

 Den alkemiska drottningen och konungen.

Tempelprästinnan 2018-02-25

 Projektion

Projektionens mekanik i alla relationer är det som oftast är svårast att greppa. Eftersom de flesta vill tillhöra den goda sidan och de flesta inte är hela och enbart fyllda av kärlek i hjärtat så måste det andra som gör ont placeras utanför oss själva. De blir de andra som gör oss ont och som är onda. Under alla år som alkemisk terapeut är detta det svåraste att få människor att inse i djupet av sig själva. Trots mirakel och stora gåvor som kommer till en så fastnar man i vrede och offerskap eftersom man inte förmår återta sina projektioner – både positiva och negativa. Projektionen av ens inre på omgivningen är en bra förmåga och nödvändig för att man ska kunna se sig själv och verka på jorden men man måste sedan kunna hämta hem den för att lära känna sig själv.
Tänk om alla var gång man klagar på någon eller omvärlden som inte betett sig som man förväntat sig istället förstod att detta är en bild av ens eget inre drama. Oftast finns denna skugga inkapslad långt ner i det omedvetnas djup och utan återspeglingen där ute skulle det vara omöjligt att upptäcka detta komplex.

Ljus och mörker

 

Genom att återta projektioner hur jobbigt och smärtsamt det än må vara att se dessa obekväma sidor så återtar man både sin kraft och möjlighet att transformera både sig själv och situationen.
Det krävs mod att känna sig själv i djupet och därför förmedlas individuationsprocessen ofta som ett hjälteepos i sagor och legender.
Det krävs också kärlek för att kunna omfamna allt det som inte passat in i den gamla jagidentifikationen. I sagor möter vi denna kärlek mellan prinsen och prinsessan som ett uttryck för uppenbarandet, befriandet och föreningen av en transformerad anima och animus. Detta genererar en självkärlek som är förutsättningen för att man fullständigt ska kunna älska andra. Utan självkärlek söker man annars efter den som ska fylla ens tomhet, brister och behov.
Genom individuationsprocessen kan vi återskapa vårt själv och vår inre helhet och bli ett med oss själva. Då kan man möta människor för det de är utan att de hotar ens ego. På så vis kan arbetet med det alkemiska bröllopet begynna som innebär ett gudomligt partnerskap som realiserar den mission man har valt att komma till världen för att utföra!

 gudomligt partnerskapTempelprästinnan 2018-02-25

 

Katarina i Chalice WellSophia… Sophia… Sophia i mitt hjärta!
Mycket förberedelser nu av olika slag inför både hemliga och semihemliga invigningar!
I helgen väntar Prästinneutbildningens modul 7 som ansamlar kraft i templet! I vår blir det Prästinneinvigning för fjärde eller femte gången… Har tappat räkningen nu men det känns som en evighet sedan vi startade. Och det är lika angeläget och spännande fortfarande, ja kanske ännu mer glöd för varje år…

14650365_1411319418895878_5608909159828124260_n

Som gudinnans barnmorskor och förlösare verkar vi för att våra systrar ska föda fram sig själva som prästinnor längs med hjärtats väg. Därtill knyta sitt förbund med gudomens feminina sida – Sophia – som betyder vishet. Men hur många i vår värld i dag känner till Sophia och hur många är de sanna filosoferna som älskar Filosofia?!

Katarina hos Notre dame- Paris

Det var till Sophia som Salomon byggde sitt berömda tempel och som ligger till grund för både tempelriddarnas, katedralbyggenas och frimurarnas hemliga mission. Det är Sophia som är vår fru – Notre dame – som katedralerna helgats. Det är Guds fru – Sophia – som är den hemliga läran och skatten som kan bringa människan kunskapen om hur den andliga världen kan manifesteras på jorden sedan fallen från enheten och hon uttrycker sig genom naturens ljus och intelligens.
Sedan begynnelsen har hon inkarnerat på jorden i olika gestalter för att ena det separerade och ofta genom att själv erfara sprickan. Dessa fall från ovan och från paradiset kan nog vi alla människor känna igen oss i på olika sätt även i vardagen. Genom Sophia får vi visheten och möjlighet att läka detta urfall och åter bli hela!

Naturens ljus och intelligens under prästinneutbildningens

Men vem prioriterar detta i dagens samhälle? Vem hör Sophias röst i allt oljud? Vem vågar ha tillit till en process som för oss ut i det okända innan vi finner nyckeln till både vårt eget och det gudomligas hjärta! Denna väg kräver både mod, tillit och kärlek… och att vi följer Ariadnes röda kärlekstråd genom tillvarons labyrint. Den som lyssnar till hennes vishetsröst och helgar henne får smaka frukterna på Livets träd förmedlar den alkemiska traditionen… Hennes gåvor är större än all rikedom i världen förmedlar vishetsböckerna.

Sapientia

Sophia är en av de mest transformerande gudinnerliga krafterna som mästarinna av de alkemiska mysterierna men också en av de mest fördolda och har sedan patriarkatets dogmatiska inträde fallit i glömska. Paradoxalt nog lever hon en mer eller mindre fördold tillvaro i de hemliga brödraskapen och i de esoteriska traditionerna.  Hennes underjordiska källa av livets vatten och visdom flödade upp under medeltidens högkultur med graalsmystik, trubadurer, katarer, tempelriddare, alkemi och kabbala men trängdes sedan åter under jord av kyrkan för att sedan blomstra åter under renässansen. Den sk upplysningstiden blev en mörk era för Sophia, alkemin och gnosistraditioner som förtycktes av vetenskapens dogmer liksom kyrkan innan dem.

16712046_10154850467838819_8035910149794682634_n
Sophiatemplet har sedan länge bedrivit en metoo rörelse för att upprätta det heligt feminina och bereda hennes plats på vår jord här åter. Och ja, Sophia är en mångfasetterad feminin kraft – vilket är att vänta av gudomens feminina sida och finns förmedlad i alla världens olika traditioner såsom gudinnan Isis, Freja, Bridgit, Quan Yin, Tara, Inanna med många, många fler… I den västerländska traditionen möter vi Sophia inkarnerad som den heliga bruden Maria Magdalena.

Isis som grynings-stjärnan

Alchemical-Star

 Vita Tara
Först när vi kan balansera guden och gudinnans krafter i en jämbördighet kan ett alkemiskt bröllop komma till stånd. Som helar och heliggör både människa, gudom och skapelsen!

Det alkemiska bröllopet
Vi hoppas lägga grunden till en ny era som åter bygger templet helgat visheten – Sophia – så att allt fler kan åtnjuta hennes bevingade gåvor och helande kraft och djupa kärlek.
Att bedriva utbildning i hjärtats alkemi är en av de vägar som vi på Sophiatemplet bereder det heligt femininas återkomst med. Vi startar åter i sommar med en omgång av både Graalriddarutbildningen och Prästinneutbildningen. Så att fler får känna denna gudomens feminina kraft och smaka hennes skatter.

Katarina vid österns altare

Under invigningen på Tempel Herre Orden
Genom Sophiaprästinnans och Graalriddarens mission längs med hjärtats väg kan vi som människor hela både oss själva och andra. Många av våra deltagare kombinerar också dessa två esoteriska vägar.

 Sankta Sara och Hjärtats alkemi

Vi är också öppna för andra tankar på hur vi kan återskapa kärlekens kyrka och visdomens tempel i dag! Hjärtligt välkommen in med dina idéer!Med gudinnan bakom migTempelprästinnan 2018-02-06

 

 Med gudinnan bakom mig

Under gårdagens trevliga festligheter på Stadshuset gick jag under dansen upp bakvägen till den Gyllene salen där middagen tidigare varit för att fånga Sophias vishetstradition i den vackra mosaiken i bra ljus på bild… Alla klassiska element från den hermetiska traditionen finns med såsom det flammande hjärtat, graalen, visdomens svärd, de sju klassiska planetsymbolerna, ourobouros, Gudomens öga i en triangel som med elden blir ett hexagram mm. Det är också en balans mellan kvinnliga och manliga förebilder som syns gestaltade.

23376585_1847364251958057_1880501473262726251_n 23376596_1847364258624723_644898739777712889_n 23380082_1847364358624713_2102662303047742976_n 23434903_1847364501958032_5156754755673183038_n 23435039_1847364435291372_950186725301182316_n 23472071_1847366501957832_4937965781807260820_n 23472806_1847366505291165_2315409669884701238_n 23472878_1847364191958063_4790991946220064122_n 23517566_1847366495291166_3470435624855510246_n 23517716_1847364495291366_8744553672510094154_n 23518948_1847364441958038_3362446987681568909_n

Bilden ovan såg jag för första gången trots att jag dinerat i Gyllene salen vid ett flertal tillfällen och beskådat dess skönhet. Det heligt feminina som bär korset och det flammande svärdet är endast skissat och blev kanske inte färdigställt eller är meningen att det ska vara lite i det fördolda och endast uppenbaras av den som ser och hör henne…

Intressant är också att gestaltningen av Gustav Vasa som rider in i stan är huvudlös för att de skulle ha missbedömt utrymmet. Allting annat är så balanserat så det verkar inte sannolikt.

 Den huvudlöse konungen

De som skapade den Gyllene Salens esoteriska och kulturella ikonigrafi har nog velat förmedla att detta är ett gyllene tempel som inte är vigt åt det profana – åt konungen – utan liksom Salomos tempel är vigt åt visheten – Sophia – den himmelska drottningen. Vi ser henne strålande som Moder Svea på den mest prominenta skapelsen i hela Gyllene Salen.

Varsågoda att njuta av bilderna!

Helgat vare Sophia, låt hela jorden hylla Sophia!

 Det flammande hjärtat

Tempelprästinnan 2017-11-11

Paradise_Lost_38

Tänk det är lika spännande varje gång att se på vilket sätt temat ska arbetas med under imaginationer för just denna samling människor under denna stund på jorden… Imaginationens tema var – Fallet från enheten som kommer att följas upp av Återkomsten den 7 december i samband med vårt Öppet Hus.

Jag har sedan länge fördjupat mig i falldramat och återbördande till helhet på alla betänkliga sätt och vis. Det är både ett tufft arbete och en oerhörd nåd att tjäna gudomen i kärlek med denna mission.

 det som gör ont

Gårdagens imagination på Sophiatemplet bjöd på ett förlösande av det onda barnets fastlåsning och helajacob_wrestling_with_the_angel_eugene_delacroixnde genom vår egen gudomliga kärlek och omsorg.Det blev ett fördjupat arbete med fallet i barndomen som präglats av den långa inkarnationskedjans många fall får enheten. När vi så brottas med den mörka ängeln eller motståndaren kan vi se att vi egentligen brottas med oss själva och Gudomen och att ingenting någonsin kan driva bort vår födslorätt som människor på jorden – vår gudomliga gnista uttryckt som allomfattande kärlek. 

Leonardo_da_Vinci_-_Virgin_and_Child_with_St_Anne_

Vi använde Den fria viljan som kom till jorden med Lucifer till att vara likt gudomen tjänande och älskande. Separationen upphör då och vi återfår också vår skaparkraft att manifestera en helare och skönare tillvaro till gagn för oss själva och vår omvärld.
Aftonen avslutades med en förening av vår Adam och Eva som möjliggör återskapandet av Paradiset. Vi smakade åter dess sötma och frukter med Sophias hänryckande elixir. I vår nya klädnad vandrade ut i kvällen med möjligheten att använda vår fri vilja att skapa en tillvaro utan separation… om vi så vill!

 Paradisets äpplen

Tack till alla som närvarade och arbetade för att bygga upp avgrunden från botten upp så att vi kan stå stadigt på jorden när det viner och bjuda på oss själva och våra frukter!

Önskar alla en förlösande och läkande tid!

Tempelprästinnan 2017-11-10

Katarina Falkenberg håller under terminen två efterfrågade alkemiska imaginationsaftnar.

Imagination – 9 nov tema: Fallet från enheten. 18-19-30 på Sophiatemplet
Imagination – 7 dec tema: Återkomsten. 18-19-30 på Sophiatemplet

Öppet hus med julmarknad – 7 dec 15-18

 LuciferUnder den första djuplodande imagiantionen den 9 november kommer vi kretsa kring fallet från enheten och utforska både det makrokosmiska fallet som kan beskrivas genom Lucifers uppror och fall och människans och vårt eget fall som dess följd. Vi kommer färdas genom slöjorna för att uppenbara denna djupt liggande problematik som skapar separation och konflikt i hela vårt universum liksom inom var och en av oss. Genom att igenkänna våra egna fall kan vi reintegrera mörkret och åter slå ut våra vingar som en kärlelskfull ljusbringare!

Vägen återDen 7 december följs detta tema upp med en imagination på temat: Återkomsten, i samband med vår årliga Julmarknad och Öppet Hus.
Vi kommer då fortsätta med reintegrationsprocessen som bereder vägen åter till helhet och enhet inom både oss själva och i det stora kosmiska verket. Paradisets nyckellösa dörr kan då öppnas åter så att vi kan genomsyras av Edens eteriska krafter inför Återkomsten.

Vi öppnar portarna till Akademin och Templet kl 15!
Vi bjuder som sedvanligt på alkemisk merkur som prepareras under gång samt erbjuder julgåvor till gyllene priser.
15.30 bjuder Erika på en stunds klangmeditation som öppnar upp våra sinnen för den paradisiska etern. Därefter mingel, samtal och elixir fram till 18 då imaginationen på temat Återkomsten börjar och inget insläpp sker efter 18. Förboka gärna imaginationen (200 kr) så att du säkert får en plats på katarina@alkemiskaakademin.se

Hjärtligt välkomna!

Paradisets återkomstTempelprästinnan 2017-10-11

 

21761898_1798674796827003_7253357747500823167_n

Vilken underbar modul 5 på Prästinneutbildningen  i drottningen av Sabas kraft och visdom!

På lördagen skapade vi en ceremoni inspirerad Afrikanska rytmer, danser, den rituella leran och inte minst röken som fyllde hela vårt tempel från den uråldriga zulu-traditionens ört som aldrig sägs dö och som med sin sötma öppnar portaler till förmödrar och urfäder… Vi uppenbarade vår tempelmoder – Drottningen av Saba och sökte oss med hennes assistans åter tillbaka till begynnelsen av mänskligheten – den androgyna människan – antrophos – som verkade i eterns paradis på jorden. Åter i Eden lät vi dess kvintessens sprida sig och läka både vår egen eterkropp och Gaias kropp. En stund av vila och återhämtning därtill…

 Mittpelaren på Livets träd
Efter lunch bjöd alla systrar hjärtligt på sina egna förbereda ritualer som innehöll allt från Antrophosophias rejuvenerande fotbad till Kristus och Sophias ovillkorliga kärleksblick och ord till varandra och därtill fina nymåne och fullmåneceremonier. Schamansk Trum-imagination och rening med skallra och elixir och heligt salt gjorde den dagen helt fulländad!

Ceremonialtare till Månen
Under söndagen fortsatte vi  med ytterligare ceremonier. Erika lärde ut den heliga geometrin och vi fick i meditation återskapa Livets frukt och de platoniska kropparna och bygga upp den heliga merkhaban.

Vi synade våra motstånd och lärde ut om hur medeltidens visdoms och kärlekstraditioner hade bidragit med sin unika gåva till mänskligheten men vad som bringade dem på fall och vad vi kunde lära oss av det.

Söndagen avslutades med kraft när Tommy Westlund som är gästlärare från Alkemiska Akademin kom och lärde ut Pentagramritualen som också kommer bli en del av vår avslutningsceremoni i april. Wow vilken helg på Sophiatemplet!

Tack till alla systrar som var med och skapade den!

21768148_1675509202481534_323398138522399010_n

 Afrikanska rytmer i templet

Ceremonialatare

Katarina berättar om visdomsförmedllarna

 Ceremoni 22007359_1675509595814828_1064344483842383326_n

SYDAFRIKA I MITT HJÄRTA

Under 11 dagar har hela familjen varit på en omvälvande och underbar resa till Sydafrika.

Den långa flygresan med Emirates till Sydafrika delades upp i två med övernattning i Dubai på både ut- och hemfärden.

Den mest kreativa flygtiden var precis över ekvatorn och då skålade vi i Konjak och jag arbetade med stora alkemiverket! Det är det sista kapitlet som ska bli klart nu och som behandlar den alkemiska bly, silver, mekur och guldkroppen. Jag arbetade så intensivt att jag helt glömde bort mitt annars ofta flyggrädda jag…

Första kvällen i Durban begav vi oss till en restaurangerna vid starndpromenaden efter det vi installerat oss i lägenheten med utsikt över hamnen, Vi lät oss omfamnas av Moder Afrika med god afrikanska mat och ansiktsmålning på Mojo som vi sedan skulle återkomma till flera gånger under vår vistelse.

Victoria Market

Nästa morgon blev vi upphämtade och förda till Sydafrikas inhemska traditionella medicinmarknad. Vilken upplevelse! Torkel arbetar med ett ett stort projekt här i Sydafrika som ska söka förena traditionell medicin med västerländsk medicin. Vi visades runt av de som driver projektet i Durban och av en man som arbetar på med musieforskning och som var kunnig i Zulukulturen. Jag blev uppmärksammad på att vi är vikingar motsvarande deras Zulu kultur och vi aldrig har kolonialiserat Afrika och inte bar på en gammal skuld för alla orättfärdigheter som begåtts. Kanske var det därför som jag kunde vandra runt bland utövarna på marknaden med en upplevelse av att vårt gemensamma intresse trängde igenom alla barriärer. Inte en enda turist hade vågat sig in där och jag kunde fynda flera mycket intressanta örter, rökelser, träd och ting!

Strandliv i Durban

Den fina lägenhetens terrass hade utsikt över alla enorma fartyg som äkte in i Afrikas största hamn. En kort promenad längs en kanal där man födde upp hammarhajar och där man kunde ta en gondoltur förde oss till den sköna stranden med badvänligt vatten och hajnät. Sköna dagar blev det på stranden…och en kortis vid poolen under det att Torkel arbetade med projektet.

Drottningen av Saba

Under en blåsig dag passade det utmärkt att stanna inne och läsa och förbereda inför Prästinneutbildningens modul 5 där en ceremoni förbereddes kring Drottningen av Saba och den ursprungliga människan i Eden. Under tidig morgonstund påbörjades mitt nya elixirarbete,

Jag fick åter en sådan stark kontakt med Drottningen av Saba som förenar både mellanöstern med Afrikas kontinent genom det landområde som man tror var hennes forna rike – Yemen och Etiopien. Samma kulturer som vi nu famnade genom vår resa. Därtill hennes viktiga roll i vishetsböckerna i relation med kung Salomo och även i nya testamentet där Jesus säger att hon som Drottningen av södern möter oss på Domen dag gör henne till en fredsbärare mellan kulturer och religioner som annars är i konflikt med varandra. En vis och kärleksfull matriark som lever kvar i våra legender och som bringar sina skatter och orakelförmågor till den som tjänar visheten – Sophia.

Jag hade tryckt upp etiketter till hennes elixir för 5 år sedan men först nu var tiden inne att preparera det på den stora terassen i vår lägenhet, Drottningen av Sabas elixir innehåller det porslinsvita innandömet på en mycket helig växt i Zulukulturen och det bereddes under det att jag bolmade på med örter som brändes och som är heliga i både den afrikanska och den judiska kulturen sedan mycket länge. Mitt nya armband konsekrerades åt hennes mysterier och jag fick känslan att det förenade hennes stjärnkultur med dess halvädelstenar, med mysterierna kring förbundsarken och dess bröstplåt som översteprästen hade. Har länge velat ha en sådan bröstplåt men detta armband fyller nu den funktionen. Saba fick enligt traditionen ett barn – Menelik med Kung Salomo och han vävs in i legenderna kring Förbundsarken.

Operationen pågick under det att jag under den tidiga morgonen blickade ut mot Sydafrikas största hamn och de gigantiska båtarna som lotsades fram.

Jag blev ett riktigt drottninglikt Drottningen av Saba-elixir med det vita innandömet av den helig växt som köpts på medicinmarknaden och som ger visionära och uppenbarande dag och nattdrömmar. Jag hoppas det också hjälper oss att stå starka i vår egen kraft och kunskap samtidigt som vi verkar med vår omvärld.

Runt om i Durban

På eftermiddagen fick vi se mer av Durban såsom hamnen och ett konstgalleri med vår kära väglederska Candice!

Sista kvällen i Durban innan vi färdades uppåt och inåt land för Safari åt vi gott och hade hejdlöst roligt på en av fiskrestaurangerna vid stranden. Restaurangens glada manager bjöd in tjejerna till danstävling på ovanvåningen!

Vilda kattdjurens Recovery camp

Första stoppet på vår safari var i en recovery camp för vilda kattdjur såsom geparder och dess mindre släktingar som skadats och som är byten för tjuvjägare för sin vackra päls och kraften som den sägs inneha. Det var oerhört mäktigt att vara så nära dessa vilda djur och en nåd att få klappa den underbara Servalen.

Men ja, det var lite andäktigt och på gränsen till läskigt att vara så nära en gepard måste jag tillstå! Men detta var den snällaste av dem… den mer vildsinta var bakom galler men stack ut huvudet plötsligt väldigt nära min hand…

 Safari

När vi på eftermiddagen körde in i nationalparkens stora område möttes vi ganska omedelbart av både bufflar och zebror och efter någon timme såg vi för första gången de lejon som vi sedan kom att möta tre ggr till under följande dagar.

Att vara på Savannen mede vilda djuren var omtumlande och helt underbart och min mimsting sade att det var som att vara i Jurassic park. Ja, det går inte att beskriva med ord och var en nästan surrealistisk upplevelse som påverkade en djupt inombords…

Vårt hus låg mitt i naturen på den fina Campen högt upp på en kulle och när vi öppnade terassdörrarna hade vi i nästa sekund apor inne i huset… Maten var mycket god och på kvällarna dansade kökspersonalen till höga skrik vilket var synnerligen speciellt första kvällen då strömmen gick hela tiden och under allt mer starka vindar.

Vi firade Torkels födelsedag här med en tidig safaritur kl sex i soluppgång. Därtill en lång eftermiddagstur och sedan middag där kökspersonalen sjöng happy birthday i Hluhluwe Umfolozi Hilltop Camps restaurang, gjorde detta till en sannerligen minnesvärd och enastående födelsedag.

Av de så kallade Big Five – Buffel, Elefant, Lejon, Noshörning och Leopard mötte vi alla utom Leoparden så den fick jag vara själv när vi en gång fick ta oss ur jeepen i ett område som skulle vara lite säkrat.. i alla fall var papperskorgarna det för hyenor!
Vi har alla fått stor respekt för elefanten och det behövs stort tålamod innan man kan passera en elefant på vägen för de kan krossa och mosa även en stor jeep. Vi hade en fantastisk guide under hela Safarin – Sibo – som växt upp i området och som arbetat som både Ranger och Spårare i den enorma nationalparken. I över en timme satt vi och väntade med på att kunna passera förbi detta stora djur som nyckfullt gick fram och tillbaka längs vägen. En fantastisk väntan…

Sankta Lucia och flodbåten

Sista dagen under våra tre safaridygn åkte vi flodbåt bland flodhästar och krokodiler i Sankta Lucia. En härlig avslutning på dessa spännande och intensiva dygn i Hluhluwe Umfolozi nationalpark.

En lunch vid havet avslutade safarin som var helt underbar och oerhört spännande. Sedan väntade tre och en halv timmes körning åter till Durban. Sibo var förutom en fantastisk guide också en utmärkt chaufför och man märkte hur han såg på de andra bilarna liksom på djuren på savannen. Uppmärksamt, tålmodigt och vänligt och ändå kom vi alltid på tid.

Sista dagen på stranden i Durban

Sista dagen i Durban tillbringade vi på vår strand innan vi tog kvällsflyget till Dubai och vinkade farväl till vår glade portvakt Sammy. Det blev en 8 timmar lång guppig färd längs hela Afrikas östkust och jag sov inte en blund…

Dubai

Eftersom Emirates bokat om vårt flyg så bjöds vi på en natt i Dubai med mat inkluderat. Skönt att bada i hotellets pool i den 40 gradiga hettan.

Dubai är som en science fiction stad och mycket materiell inriktad men badet i den den badkarsvarma gulfen i solnedgång var ljuvligt…

Sista kvällen och jag gör mig redo för den tidiga morgonens hemfärd…

Hoppas denna krönika kunnat bringa in lite av Sydafrikas och Drottningen av Sabas kraftfulla eter till er kära läsare!

Din Bild